Viestintäryhmä toteutti kyselyn piirin viestinnästä 15.3–5.4. välisenä aikana.  Kyselyssä kartoitettiin piirin viestinnän tilannetta sosiaalisen median, nettisivujen, kuvapankin, Heimoviestin, partiopostin sekä viestintäkoulutusten osalta. Kyselyn kohderyhmänä oli samoajaikäiset ja sitä vanhemmat piirin jäsenet. Vastauksia kyselyyn tuli 99 kappaletta, ja vastaajia oli tasaisesti piirin eri lippukunnista ja ikäryhmistä. Aktiivisimmin kyselyyn vastasi Lappeen Tuulitytöt, eli heille on nyt tarjolla pääsy Hepohiekalle viikonlopuksi veloituksetta.

Sosiaalisen median osalta kartoitettiin käyttäjämääriä piirin Facebook- sekä Instagram-sivujen osalta. Tuloksista selvisi, että Instagram-sivulla on selvästi enemmän päivittäisiä tai viikoittaisia käyttäjiä kuin Facebook-sivulla. Huomionarvoista oli myös, että yksikään kyselyyn vastannut samoaja- tai vaeltajaikäinen ei seuraa Facebook-sivua päivittäin. Facebook-sivun käyttäjissä painottuivat selvästi vanhemmat vastaajat, Instagramissa taas käyttäjiä oli tasaisemmin kaikissa ikäryhmissä painottuen kuitenkin hieman nuorempiin vastaajiin. Avoimissa vastauksissa positiivisina asioina esiin nousivat erityisesti tapahtumien some-mainonta sekä tekijöiden nostaminen esiin piirin somessa. Vastaukset sosiaalisen median päivitystahdista vaihtelivat paljon: osa piti nykyistä julkaisutahtia erittäin hyvänä ja osa toivoi aktiivisempaa toimintaa somessa. Avoimissa vastauksissa painottui erityisesti toive lippukuntien näkymisestä piirin somessa, jota tullaan jatkossa edistämään erityisesti.

Nettisivujen osalta kartoitettiin myös käyttäjämääriä. Päivittäin piirin nettisivuja käyttäviä ei ollut yhtään ja vastauksissa painottuivat kuukausittain tai harvemmin sivuja käyttävät. Ei ollenkaan sivuja käyttäviä oli vain muutama. Yleisesti ottaen nettisivujen osalta pidettiin sivujen ulkonäöstä, mutta sivujen rakenne sai kritiikkiä. Nettisivujen rakennnetta pyritään muokkaamaan jatkossa entistä loogisemmaksi. Suurin osa vastaajista ei ollut vielä ollenkaan hyödyntänyt piirin kuvapankkia. Kuvapankkiin toivottiin erityisesti toiminnallisia kuvia ja lippukuntien toiminnan näkymistä myös kuvapankissa.

Yli 90 % vastaajista ilmoitti lukevansa paperisen Heimoviestin aina kokonaan tai selaavansa lehteä läpi/lukevansa itseään kiinnostavia juttuja. Aina kokonaan lukevissa painottuivat vanhemmat vastaajat ja lehteä läpi selaavissa/itseään kiinnostavia juttuja lukevissa nuoremmat. Harvoin tai ei ollenkaan lehteä lukevia oli hyvin pieni määrä. Suurin osa vastaajista ei taas ollut koskaan lukenut juttuja Heimoviestimediasta. Heimoviestin osalta kehuttiin erityisesti lippukuntien kirjoittamia juttuja eikä sisällön osalta tullut juurikaan negatiivista palautetta. Kyselyssä kysyttiin myös tarvetta paperiselle Heimoviestille yhteispostituksen päättymisen jälkeen vuoden 2023 alusta alkaen. 62 % vastaajista ei pitänyt tärkeänä, että Heimoviesti ilmestyisi enää tällöin paperisena. Paperista heimoviestiä tärkeänä pitävissä painottuivat vanhemmat vastaajat, kun taas nuoremmat eivät pitäneet paperisen lehden ilmestymistä niin tärkeänä. Molemmat vaihtoehdot saivat kuitenkin vastauksia kaikista ikäryhmistä. Heimoviestin tulevaisuutta tullaan käsittelemään tarkemmin vielä tämän vuoden aikana eri yhteyksissä.

Yli puolet vastaajista ilmoitti lukevansa sähköistä partiopostia satunnaisesti. Yli 30 % vastaajista ilmoitti lukevansa partiopostia aina. Partiopostin sisällöksi toivottiin erityisesti tiedottamista tapahtumista. Viestintäkoulutusten osalta toivottiin erityisesti samanlaista koulutusta kuin tämän vuoden helmikuussa. Lisäksi toivottiin myös nuorempien ikäkausien huomioimista viestintäkoulutuksissa.

Kyselyn perusteella suurimmaksi toiveeksi lähes kaikissa piirin viestinnän osa-alueissa nousi lippukuntien näkyvyys. Lippukuntia tullaan ottamaan jatkossa enemmän huomioon esimerkiksi sosiaalisen median sisällöissä, esimerkiksi tälle vuodelle on vielä suunnitteilla lippukuntien ja johtokolmikoiden esittelyt Instagramissa. Myös kuvapankkiin tullaan hankkimaan enemmän kuvia lippukuntien toiminnasta ja lippukunnille tarjotaan jatkossakin mahdollisuus kirjoittaa juttuja Heimoviestiin.