Turvallisesti yhdessä

Partiotoiminnan on lähtökohtaisesti tarkoitus edistää turvallisuutta, ja sen toimijoiden odotetaan olevan vastuullisia ja toisia ihmisiä kunnioittavia ja ylläpitävän toimintaa, joka jo ennalta on suunniteltu turvalliseksi. Sekä keskusjärjestö että partiopiirit tukevat ja kouluttavat
nuoria ja aikuisia edistäen siten heidän osaamistaan tehtävissään.

Turvallisesti yhdessä -ohjeistus

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

  • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
  • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Turvallisesti yhdessä -koulutus verkossa

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille ja ryhmänjohtajilla iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Lippukunnan hallitus vastaa siitä, että edellä mainitut henkilöt suorittavat koulutuksen.

Koulutus suoritetaan Partion moodlessa: moodle.partio.fi

Turva-aikuinen

Lippukunnan tulee nimetä kaksi turva-aikuista, joista ainakin toisen tulee olla yli 22-vuotias ja toinen vähintään 18-vuotias. Turva-aikuiset tuntevat Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaavat auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun.

Etelä-Karjalassa turva-aikuisten tukena toimii piirin työntekijä ja sepot.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä.