Vuosikokoukset

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirin sääntöjen mukaan

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous syys- lokakuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.