Koulutusjärjestelmä

Vapaaehtoisina johtajina toimivien partiolaisten parasta tukea on se, että johtajat ovat koulutettuja tehtäviinsä. Tätä varten piirimme järjestää useita erilaisia koulutuksia, jotka kuuluvat Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmässä eri tasoille.

Osa koulutuksista on täydentävää koulutusta lippukuntien tarpeisiin. Lisäksi piirissä järjestetään myös erilaista taitokoulutusta, kuten veneenohjaajakursseja. Piiri järjestää myös periaatteessa lippukuntatasolle kuuluvaa koulutusta kuten ryhmänohjaajakursseja.

Tiedän partion perusteet ja osaan toimia turvallisesti. Suunnattu aikuisena partion aloittaneille.

 • Tervetuloa partioon -koulutus: Tervetuloa partioon -koulutuksessa aikuisena harrastuksen aloittavat saavat perustiedot partiosta kätevästi yhdessä paketissa.

Ymmärrän partion perusteet ja saan valmiuksia lippukunnassa toimimiseen. Johdan lapsia ja nuoria.

 • Akela-/sampokoulutus: Koulutuksessa pureudutaan ikäkausiohjelmiin lapsenkehitysvaiheiden ja kasvatuksen näkökulmasta, käydään läpi ryhmän kehityksenvaiheita ja aikuisen merkitystä lapsiryhmän toiminnan tukijana ja mahdollistajana.
 • Partiojohtajaperuskoulutus: Partiojohtajien peruskoulutus antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Koulutuksessa tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

 • Ryhmänohjaajakoulutus (ROK): ROK on samoajille suunnattu koulutus ryhmän johtamisesta. Koulutuksessa tutustutaan partiomenetelmään ja toiminnan suunnitteluun lippukunnan näkökulmasta.
 • Jatko-ROK: Jatko-ROK on tarkoitettu ryhmänohjaajakoulutuksen suorittaneille samoajille.

Osaan soveltaa partion perusteita toimintaan. Saan valmiuksia lippukunnassa ja piirissä johtamiseen. Johdan nuoria ja aikuisia.

 • Luotsikoulutus: Luotsi on aikuinen johtaja, joka tukee tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartion vartionjohtajaa tehtävissään. Koulutuksessa opit hahmottamaan 13-22-vuotiaiden ikäkausiohjelmien kokonaisuuden, syvennyt oman pestisi mukaiseen ikäkauteen sekä luotsin rooliin.
 • Partiokouluttajakoulutus: Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, sekä antaa eväitä kouluttajana toimimiseen lippukunnassa, piirissä, keskusjärjestössä tai partion ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnalle tyypillisiin oppimiskäsityksiin, erilaisiin koulutusmenetelmiin ja oppimistyyleihin.
 • Ohjelmajohtajakoulutus: Koulutus antaa kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisen suuntaan.
 • Pestijohtajakoulutus: Koulutus antaa kattavasti tietoa lippukunnassa (paikallisyhdistys) toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.
 • Lippukunnanjohtajakoulutus: Koulutus antaa kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamiseen ja auttaa hahmottamaan lippukunnan ominaispiirteet yhdistyskentässä sekä lippukunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Täydentävä koulutuksen avulla kouluttautuja voi täydentää osaamistaan erilaisissa partiopesteissä.

 • Lippukunnan viestintä -koulutus: Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation viestinnän kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen viestinnästä, yhteydenpidosta median kanssa sekä kriisiviestinnästä.
 • Lippukunnan talous -koulutus: Lippukunnan talous -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation talouden kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen taloudesta. Koulutuksessa ei opiskella tilinpäätöksen tekemistä ja kirjanpitoa.
 • Retkeilykoulutus: Retkeilykoulutuksen suoritettuaan koulutettava hallitsee sulan maan ajan retkeilyn perustaidot ja osaa retkeillä turvallisesti.
 • Järjestelytoimikuntakoulutus (JTMK): Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa sekä osaa määritellä kilpailutapahtumaan liittyvien järjestelyjen, kuten ratojen, tuloslaskennan sekä tukitoimintojen perustoiminnan. Lisäksi koulutuksen käynyt osaa määritellä oman piirinsä kisojen erityispiirteet.
 • Rastipäällikkökoulutus: Rastipäällikkökoulutuksen suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.
 • Veneenohjaajakurssi (VOK): Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella.

Piirin vastuulle kuuluvista kursseista tärkeimmät järjestetään vuosittain (esimerkiksi partiojohtajaperuskoulutus, akela/sampo-koulutus), osa joka toinen vuosi (esimerkiksi ohjelmajohtaja-, pestijohtaja- ja lippukunnanjohtajakoulutukset) ja osaa tarpeen mukaan.

Jos omassa piirissämme ei kyseisenä vuonna järjestetä koulutusta, kannattaa osallistua esimerkiksi Kymenlaakson Partiopiirin kurssille.

Lippukunnilta kysytään koulutustarpeesta seuraavan vuoden toiminnansuunnittelun yhteydessä, joten on hyvä pohtia kaikkien johtajien koulutustarvetta jo viimeistään edellisen toimintakauden lopussa. Joitain koulutuksia voidaan tällöin tarjota myös ”räätälöityinä” lippukunnan tarpeisiin.

Kukin koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, jotka pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulee osata. Kokonaisuus koostuu useista eri moduuleista, jotka voivat olla yhteisiä eri koulutuskokonaisuuksille. Koulutuskokonaisuus sisältää aina myös aloitus- ja päätöskeskustelun.

Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmä ja koulutuskartta